Sinopec 2020 annual work conference held in Beijing

Sinopec Group holds annual work conference in Beijing on January 14. (Photo/Du Jiantang, Zhang Zheng, Hu Qingming)

Information source: 
2020-01-19